icon

ALGEMENE VOORWAARDEN GAME2GO

Reservatie – overeenkomst van het gehuurde goed

Zowel de reservatie als de overeenkomst komen slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Game2Go. In geval van laattijdige annulering (<24 uur voor de afgesproken datum vastgelegd in de overeenkomst) is de klant een vergoeding van 30% verschuldigd op het totale uitleenbedrag. Indien de overeenkomst tot stand komt met een partij met eigen algemene voorwaarden zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Game2Go geldig. Bij een continue, langer durende overeenkomst, behoudt Game2Go zich het recht om eventuele prijswijzigingen door te voeren.

Huur van het gehuurde goed

De ingang van de huur vindt plaats op het moment dat de klant de goederen in ontvangst neemt op het adres van Game2Go, of de goederen door Game2Go of het desbetreffende transportbedrijf worden afgeleverd op de overeengekomen plaats. De klant die nalaat de gehuurde goederen af te halen op deze overeengekomen plaats op het afgesproken tijdstip, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden.

Een huurperiode bestaat standaard uit 3 dagen, maar kan verlengd worden op aanvraag van de klant. De huur eindigt op de overeengekomen datum. De klant kan zich bijgevolg niet op stilzwijgende verlenging van het gehuurde beroepen. De klant verbindt zich ertoe het goed als een goede huisvader en volgens de gegeven regels te gebruiken.

Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de klant daarvan onmiddellijk kennis te geven aan Game2Go.

De klant mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het gehuurde materiaal door derden laten gebruiken, vervreemden, uitlenen, in pand geven, onderverhuren, of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen.

De teruggave van het gehuurde goed gebeurt tijdig per post of per fysieke overhandiging op het afgesproken uur en dag op het adres van Game2Go. Indien na verstrijking van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgt zijn door de klant, behoudt Game2Go zich het recht, zonder enige aanmaning en zonder rechtelijke tussenkomst, de goederen zelf terug te halen. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant. De huurprijs blijft onverminderd verschuldigd tot de goederen terug op het adres van Game2Go zijn. Indien Game2Go de goederen niet zelf terug haalt, wordt er voor elke begonnen dag na de afgesproken inleveringsdatum standaard 20 procent extra aangerekend op het totale uitleenbedrag. Het gehuurde goed dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij aanvang van de huur.

De controle van de staat van het gehuurde goed wordt uitgevoerd bij aankomst van het gehuurde goed op het adres van Game2Go. De klant heeft het recht om bij de controle van de goederen aanwezig te zijn teneinde de vaststellingen te verifiëren. Indien het transport door Game2Go of derden gebeurt, dan wordt het nazicht eveneens gedaan bij aankomst van het transport op het adres van Game2Go. De eventuele afwezigheid van de klant impliceert dat hij afstand doet van zijn recht; in dat geval zal de telling en eventuele vaststellingen van tekorten en/of schade door Game2Go bindend zijn. Elk gehuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan zijn nieuwprijs. De klant blijft ten allen tijde aansprakelijk voor zware beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan Game2Go meedelen en verbindt zich ertoe Game2Go te vergoeden tegen nieuwwaarde. Extra kosten voor Game2Go te wijten aan de beschadiging, verlies of diefstal van het materiaal zoals verlies van huurinkomsten door het tijdelijk wegvallen van het materiaal en de besteedde werkuren om het materiaal te vervangen, worden als schadeloosstelling mee aangerekend aan de klant. Voor betwistingen ressorterende onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtsbank is de rechtbank van Antwerpen- afdeling Mechelen exclusief bevoegd. Voor betwistingen ressorterende onder de bevoegdheid van de rechtbank van 1e aanleg is eveneens de rechtbank van Antwerpen- afdeling Mechelen exclusief bevoegd. Voor betwistingen ressorterende onder de bevoegdheid van de vredegerechten is het vredegerecht Mechelen exclusief bevoegd.

Levering van het gehuurde goed

Game2Go kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet juist of te laat leveren van de goederen. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoedingen. Bij een foute of te late levering waarbij Game2Go duidelijk schuld betreft zal, indien door de klant gewenst, het volledige uitleenbedrag worden teruggestort en wordt de huurovereenkomst beëindigd.

Indien een overeenkomst geannuleerd wordt (ook indien dit eerder dan 24 uur op voorhand gebeurt) en er reeds verzendlabels zijn gekocht door Game2Go worden deze alsnog aangerekend aan de klant.

Transport van het gehuurde goed

Indien het transport door Game2Go gebeurt, wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid kan Game2Go, ofwel de goederen ter plaatste afzetten en dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant, ofwel de goederen terug meenemen, dit om diefstal en andere risico’s te vermijden. Het transport gebeurt altijd door en voor rekening en onder volle verantwoordelijk van de klant.

Huurprijs en betalingsvoorwaarden van het gehuurde goed

De aangegeven huurprijzen zijn geldig voor één huurperiode. Bijkomende kosten voor levering, een langere huurperiode of begeleiding van de activiteiten is mogelijk. De facturen zijn contant of per overschrijving betaalbaar. Bij gebreke aan klacht per aangetekende brief binnen 10 dagen na factuurdatum, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de huurder. Bij laattijdige betaling stuurt Game2Go in eerste instantie een herinnering tot betaling. Bij het blijvend negeren van de betaling 10 dagen na deze herinnering, is een nalatigheidinterest verschuldigd overeenkomstig de interestvoet van de wet inzake betalingsachterstand bij handelstransacties thans begroot op 8% meer een schadebeding van 10%. Voor betwistingen ressorterende onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtsbank is de rechtbank van Antwerpen- afdeling Mechelen exclusief bevoegd. Voor betwistingen ressorterende onder de bevoegdheid van de rechtbank van 1e aanleg is eveneens de rechtbank van Antwerpen- afdeling Mechelen exclusief bevoegd. Voor betwistingen ressorterende onder de bevoegdheid van de vredegerechten is het vredegerecht Mechelen exclusief bevoegd.

Gebruik van het gehuurde goed

Onze koffers en spelen mogen enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. De klant erkent dat Game2Go hem voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed. Game2Go kan hierdoor niet aansprakelijk gesteld worden voor fysiek letsel, opgelopen tijdens het gebruik van het materiaal. Daarnaast is Game2Go niet verantwoordelijk voor de locatie waarop het materiaal gebruikt wordt, deze valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Bijgevolg kan Game2Go niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen aan gebouwen, terreinen, materialen van derden, of dergelijke meer.

Eigendom van het gehuurde goed

Game2Go behoudt ten allen tijde het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de klant. Noch de klant, noch derden kunnen bijgevolg eigenaar worden van het gehuurde goed. De speluitleg, bijgeleverd bij de spelen of koffers, mag niet gekopieerd of naar derden worden doorgestuurd.

Ontbinding van het gehuurde goed

Game2Go behoudt zich het recht voor om bij ernstige tekortkoming, zoals verkeerd gebruik, niet betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enzovoort, de huurovereenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden. Ingeval van ontbinding van de huurovereenkomst is de huurder tenminste verplicht de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling. Game2Go behoudt zich daarnaast het recht om bij overmacht de overeenkomst te ontbinden.

PRIVACYVERKLARING GAME2GO

Game2Go, gevestigd te Busselweg 36 3140, Keerbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”).

Contactgegevens

 • http://www.game2go.be
 • Busselweg 36, 3140 Keerbergen
 • info@game2go.be

Welke persoonsgegevens verwerkt Game2Go van u?

Game2Go verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam;
 • Contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer of e-mailadres;

Waarom verwerkt Game2Go uw persoonsgegevens?

Game2Go verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van aanvragen;
 • Het opmaken van uw account;
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening en contractuele afspraken;
 • Het onderzoeken van nieuwe diensten;
 • De verzending van nieuwsbrieven en advertenties (direct marketing)

Wanneer verwerkt Game2Go uw persoonsgegevens?

Game2Go verwerkt uw persoonsgegevens wanneer:

 • Wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn in de uitvoering van de contractuele afspraken;
 • Deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een voor Game2Go gerechtvaardigd belang;
 • Wij hiervoor uw toestemming hebben ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan het posten van een review of foto.

Hoelang bewaart Game2Go uw persoonsgegevens?

Game2Go bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer deelt Game2Go uw persoonsgegevens?

Game2Go verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Game2Go gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke rechten kan u uitoefenen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Game2Go en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@game2go.be. Om u afdoende te kunnen identificeren alvorens uw verzoek uit te oefenen, kunnen wij u om bijkomende informatie verzoeken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u, enkel en allen wanneer dit nodig geacht wordt, een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Game2Go wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Game2Go neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@game2go.be.